Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut aikuisille | Lukemattomat

Mielenkiintolähtöiset kirjastopalvelut

Katso video, miksi mielenkiintolähtöisyys on tärkeää palveluiden kehittämisessä (kesto 3:11).

Mitä on mielenkiintolähtöisyys?

Mielenkiintolähtöisyys on sitä, että tutustutaan kohderyhmän kiinnostuksen kohteisiin sekä luodaan uutta ja päivitetään vanhaa mielenkiinnon kohteiden mukaan. Mielenkiintolähtöisen työskentelyn tuloksena saadaan tietoa kohderyhmää kiinnostavista asioista ja palveluita voidaan muotoilla juuri tietylle ryhmälle sopiviksi. Mielenkiintolähtöisiä kirjastopalveluita suunnitellaan ja järjestetään Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa nuorille aikuisille, jotka eivät lue tai käytä kirjaston palveluita ja joilla on haasteita joko perustaitojen, esimerkiksi lukemisen tai oppimisen, suhteen tai he eivät ole kiinnostuneita osallistumaan syystä tai toisesta yhteiskunnan tai kirjaston toimintaan.

Mielenkiintolähtöisessä toiminnassa on tärkeää

 • tutustua ja mennä mukaan kohderyhmän arkeen ja maailmaan
 • selvittää kohderyhmän kiinnostuksen kohteita eikä vain olettaa
 • halu ymmärtää, mihin kohderyhmä käyttää aikansa, mistä ryhmän jäsenet pitävät ja mitkä asiat he kokevat hankaliksi
 • ottaa huomioon, että monet mielenkiinnon kohteet tulevat näkyviksi tekemisen kautta, eli kohderyhmän jäsen ei välttämättä osaa kertoa kiinnostuksen kohteistaan
 • muistaa, että yhdessä tekeminen auttaa tuomaan esille mielenkiinnon kohteita 
 • kerätä tietoa monipuolisesti esimerkiksi työpajatoiminnalla, havainnoimalla, kysymällä kohderyhmäläisiltä sekä haastattelemalla kohderyhmän arjessa mukana olevia ihmisiä
 • kokeilla kohderyhmän kanssa uusia palveluideoita.

 

Mielenkiintolähtöisissä palveluissa on muistettava seuraavat asiat

 • Kirjaston palvelujen tulisi olla kaikkien yhteiskunnan jäsenten saavutettavissa, ja myös kirjastoa käyttämättömien nuorten aikuisten tarpeet tulisi huomioida kirjaston palvelujen suunnittelussa. 
 • Kirjaston palveluiden pitäisi tavoittaa myös ne nuoret aikuiset, jotka eivät vielä tällä hetkellä käytä kirjaston palveluita eivätkä koe niitä omikseen.
 • Kirjaston on tarjottava palveluja, joiden avulla asiakas voi ymmärtää ja saada kokemuksen siitä, miten hän voi itse hyötyä kirjaston tarjoamista mahdollisuuksista ja elämyksistä.
 • Palveluiden on tuotettava kaikille kohderyhmille arvoa.

Kirjastossa käyminen on nuorelle aikuiselle vain yksi mahdollinen vapaa-ajanviettotapa, sillä vaihtoehtoja vapaa-ajan käyttämiselle on paljon. Kirjastoa käyttämättömien nuorten aikuisten saaminen kirjaston palveluiden pariin vaatii sitä, että heille tarjotaan palveluita, joista he ovat kiinnostuneita, jotta he haluavat viettää vapaa-aikaansa kirjastossa. Kiinnostuksen kohteita ei saisi olettaa, vaan on tärkeää kuunnella kohderyhmäläisiä ja keskustella heidän mielenkiinnon kohteistaan ja työskennellä niiden parissa. Onnistuneimmat palvelut syntyvät yhdessä suunnitellen kohderyhmän kanssa.

Kirjastot ovat myös lukemattomille

Yksi yleisten kirjastojen kirjastolakiin perustuva tehtävä on edistää lukemista ja kirjallisuutta. Kirjastojen tulee lain mukaan olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. On siis huomioitava, että kirjasto on myös niitä asiakkaita varten, jotka eivät aktiivisesti hakeudu kirjaston palveluiden pariin. Huolellisesti suunnitteluilla palveluilla saadaan kirjaston asiakkaiksi ne nuoret aikuiset, jotka eivät yleensä kirjastossa käy.

Nuoret aikuiset vanhemmat tuovat mukanaan kirjastoon myös omat lapsensa, jos kirjasto on heille tuttu ja mieluisa paikka.

Tämän päivän lapset ja nuoret aikuiset ovat tulevaisuuden aikuisia ja ikäihmisiä, joten tulevaisuuden kirjastonkäyttäjiä luodaan nyt!

 

Palvelukonseptit

Uudet ja päivitetyt kirjastopalvelut kehitettiin palvelumuotoilun työpajoissa yhteistyössä Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelualan sekä kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa. Mukana palvelujen kehittämisessä ja suunnittelussa olivat myös Seinäjoen ja Turun kaupunginkirjastot ja osa palveluista kehitettiin kirjaston omissa työpajoissa. Työpajoihin ja palveluiden kehittämiseen osallistui useita satoja nuoria aikuisia. Osa työpajoista toteutettiin verkossa. Työpajoissa nuoret aikuiset pääsivät ideoimaan, kehittämään ja testaamaan kirjastopalveluita. Työpajojen keskeisenä tavoitteena oli kirjastopalvelujen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan tavoitteita.

Lataa ja/tai tulosta palvelukonseptikortit.

Tutustu palvelukonsepteihin

Tutustu asiakasprofiileihin